Polityka prywatności

Polityka ochrony danych: Przetwarzanie danych w ramach kontaktów handlowych
Załącznik 1: Obowiązek informacyjny względem kontrahentów

Nr wydania: 01
Data wydania: 2018-05-25

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

1.Administratorem Danych Osobowych jest DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski  z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Poniatowskiego 14/1, 58-303 Wałbrzych, zwany dalej Serwis. Dane kontaktowe: +48 606 286 147.

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osoba, której dane dotyczą oraz obowiązki ciążące na Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  1. realizacji przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą
  2. gwarancji mających zastosowanie do przedmiotu umowy,
  3. ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Administratora w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową,
  4. zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.

3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i współpracownikom Administratora. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu upłynięcia ważności udzielonych gwarancji lub do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa (zastosowanie ma dłuższy z okresów czasu).

5. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak biura obsługi ubezpieczeń społecznych, firmy wspierające nas w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw pracowniczych i księgowo-podatkowych, firmy szkoleniowe, konsultanci, ubezpieczyciele, dostawcy usług z zakresu BHP oraz wsparcia IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych

6. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania
  2. prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności
  4. prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

7. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: Martyna Dąbrowska, Pełnomocnik firmy drogą e-mailową na adres: serwisdabrowski@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski Roman Dąbrowski, ul. Poniatowskiego 14/1, 58-303 Wałbrzych z dopiskiem: dane osobowe.