RPO WD 2014-2020

RPO WD 2014-2020

Wbrew przeciwnościom – aktywni na rynku pracy (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.2) – subsydiowane zatrudnienie oraz doposażenie stanowiska pracy w DĄBROWSKI AUTO SERWIS